Thursday, July 14, 2016

The Demonic King Consort: Chapter 2
Chapter 2: The favoured daughter

“Since when do you keep this young lady wait for you to stand up and start cleaning up this table?” Hindi magkumahog na bumangon ito at umayos tumayo. Nanginginig ang mga kamay nito at yumuko ito nang mababa sa harapan niya.  
“This slave servant begs third young miss for forgiveness. Alam ko po na isang kabastusan ang nagawa ko k-kanina at kung gusto niyo akong parusahan ay tatangapin ko. Pero sana po, third young miss, hindi niyo po ako…sibakin s-sa trabaho!” Hindi nito hinintay si Meisha na rumeact at nagsimulang sampalin ang sarili.
Meisha secretly sneered at this maidservant. Nagpapatawa ba ang katulong na ito? She was neither legitimate daughter nor favour by her father. How can Meisha kick this girl out of their residence?
~*~
 Matapos niyang utusan ang katulong na magligpit sa pinagkainan niya ay inutusan niya ulit ito na ihanda ang pampaligo niya. 
She was now currently drying herself up by using the cotton towel. Sinipat niya ang damit na nasa ibabaw ng higaan niya. Her white eyes flashes disdain upon seeing her undergarment. Typical ancient clothes, huh?
Nanlulumo na sinuot niya ang undergament at kasunod niyon ang golden line white brocade garment with embroidered flowers and butterfly. Her dress was simple yet elegant which perfectly match her hair and eyes.
Maya’t maya ay may narinig siyang yabag at sumunod niyon ay malakas na katok. That person didn’t even wait for her to answer when the door suddenly flung open by the maids. Pinagitnaan ng dalawang katulong ang isang magandang babae na nakasuot ng pink dress.
“So totoo pala ang narinig ko na gumaling ka na sa sakit mo.” Panimula nito, this girl has a face like a flower that can make every man charm by her beauty.
This girl in pink dress is her fourth younger sister, Lavina Yuen. Matanda lang ng isang buwan si Meisha rito, unlike her, Lavina is a legitimate daughter and was favoured by their father. Lavina was known as one of the azure dragon clan’s genius, at the age of six, ay pinapakita na nito ang talento sa majika.
~*~
Hindi mapuknat ang ngiti ni Lavina habang nakatingin kay Meisha. Sino naman hindi, His highness, the crown prince wants to annul his engagement with this weak, timid and curse sister of hers.
Kapal talaga ng mukha ng babaeng ito, iniisip ba talaga ni Meisha na matutuloy ang kasal nito sa crown prince? Ha! In her dreams! Inis na inis siya kay Meisha.
Why not? She’s a legitimate daughter and favoured by their father but why can’t she be the crown prince’s consort?
If it wasn’t for the oracle said that Meisha will have bountiful luck and was bliss by God, the previous king wouldn’t bestowed them marriage since they were born!
Ha! What luck and bliss by God? Tingnan nga nila ang buhok at mata nito! Baka kabaliktaran lang ito nang sinabi ng oracle.
 Buhay lang naman ang kasumpa-sumpang babaeng ito hangang ngayon ay dahil kay Venerable Archbishop Samiel. Humph! Humph! Bakit ba tinutulungan ni Samiel ang babaeng it kung kampon naman ito ng demonyo?
Iyon ang hindi niya maintindihan sa matandang archbishop.
~*~
Sinuri siya ni Lavina mula ulo.
“Hm? Nakabihis ka `ata…? Huwag mong sabihin…pfft…magmamakaawa ka kay crown prince cleo? Haha!”
Tahimik lang na nakaupo sa harap ng copper mirror si Meisha. Hindi `ata kompleto ang buhay ng kapatid niya kapag hindi siya apihin nito. Na sobrahan yata ito nang inom ng suka dahil hindi ito naging crown prince consort kaya binubuntong nito ang lahat ng galit sa kanya.
At anong sinabi nito?
Her? Begging His highness, the crown prince to not break off their engagement? Ha! Tulungan pa nga niya ito eh.
She rather eats thousand of needles than beg `no.
Mukhang nainis `ata si Lavina sa ginawa niya, napalis ang ngiti nito at lumapit sa kanya.
“Hoy! Kinakausap kita kaya makinig ka! Kapal ng mukha mo! Akala mo ba na mamahalin ka ni Prince Cleo? Kapal! Sa hitsura mong iyan, hindi-hinding magkagusto sa`yo si Prince Cleo! Itatak mo iyan sa pagmumukha mo! Humph!”  Dinuduro pa siya nito habang sinasabi `yun.
“Sigh…ano ba ang gusto mong sabihin ko, Lavina? Hindi ka pa ba masaya sa nangyari tas pumunta ka pa rito para insultuhin ako?”
Pak!
Napabaling ang mukha ni Meisha, napahawak sa namumulang pisngi. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na magsalita, mabilis itong lumabas, kasunod nito ang dalawang personal maid. Nasiyahan pa ang mga ito sa sinapit niya!
Dumilim ang mukha niya, pasalamat ito at nakapagtimpi pa siya dahil kung hindi ay baka matitikman niya kung pano magalit ang isang kagaya niya.  
She may not be in her full strength; however, she can still kill hundreds of people by her magic. 

No comments:

Post a Comment

Say something if you like this post!!! ^_^